Juridische info

Uitgever

Soudal Holding N.V., Turnhout, België

Vertegenwoordigd door:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

 

Adres:

Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout, België

Tel.: +32 (0)14 42.42.31

Fax.: +32 (0)14 42.65.14

Web: www.soudalgroup.com

 

Handelsregister:

RPR Turnhout,  BE 0467.913.053

Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen:

Soudal

Met elke verwijzing naar "Soudal Group" of "Soudal" wordt Soudal Holding N.V. of een van haar dochterondernemingen of filialen bedoeld.

Aansprakelijkheid

Soudal heeft de informatie op deze website naar beste weten samengesteld. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Soudal en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Noch Soudal, noch de derden die betrokken waren bij de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.

Auteursrechten en handelsmerken

Deze website is gemaakt door Soudal. De wetten m.b.t. auteursrechten en handelsmerken zijn op de inhoud van deze website van toepassing. Product referenties (® en ™ producten) op deze site zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Soudal, tenzij anders vermeld.

 

Gegevensbescherming

Alle op de Soudal Group website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie, of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen.

Soudal verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.